Parringene

Vi vil kun avle på sunne friske linjer. Vi følger NKK avlsetiske retningslinjerkravene for avl og oppdrett. Alle hundene skal være helsesjekket etter rasens krav. Havanaise øyelyst fri, patellatestet 0/0 og hjertetestet.

Valpene


Valpene som kommer vil ha et eget rom, i allefall de første ukene. Etterhvert skal de være med i huset som famliemedlemmer ellers. De skal sosialiseres etter beste evne og vennes til både barn, voksne og ting som skjer i huset.

Valpekjøpere

Vi ønsker at alle våre valpekjøpere skal tenke gjennom hvordan de vil ta imot og ha tid til valpen og etterhvert den voksne hunden. 

Hunder er flokkdyr og trives ikke med å være så mye alene. De er svært nært knyttet til sin eier. Hvis du har en travel hverdag hvor du er mye borte og hunden blir overlatt mye til seg selv både dag og kveld, så er ikke dette rasene for deg. Hunden må dessuten gradvis trenes til å være alene.  

Jeg råder dere til å ta med valpen på valpekurs  og sosialisere hunden med mennesker og andre hunder. Jern-disiplin og fysisk avstraffelse er sjelden bra læring. Bruk en kjærlig men fast oppdragelse. Positiv forsterkning er veien å gå: Ros det som er bra og overse det som er dårlig. Bruk gjerne "klikker-trening" for å lære nye tricks. Disse hunden vil gjøre sin eier til lags bare de får sjansen. Husk at valpen har følelser som oss, de kan bli både triste, lei seg og redde.

De vil i mange år kreve daglig mosjon og  mental stimulering som læring av triks, nye opplevelser, apportering, få bruke nesen sin til å snuse opp ting, som godbiter, eller spor eller kantareller for den saks skyld.

Valper må hentes hos oss, vi sender ikke valper.

Jeg synes det er viktig å holde kontakten med valp og valpekjøpere, og  vil stå til rådighet for spørsmål og hjelp så godt jeg kan. Jeg setter stor pris på julekort, bilder og tilbakemeldinger fra valpekjøperne våre. Våre valper leveres med livslang "Support". Jeg vil så langt det lar seg gjøre være behjelpelig med pass av valpene jeg leverer om dere skal bort.

Valpene vil få med seg en perm eller liten bok med råd, ideèr og tips, og et valpeteppe med kjente lukter. De vil være registrert hos NKK, vetrinærsjekket, chippet og vaksinert.

Breeding

We will only breed on healthy dogs. We follow NKK breeding policy requirements for breeding and farming. All dogs should be health checked by breed requirements. Havanaise eyechecked free and knee checked, Brittany got hip x-ray

Puppies have a separate room, at least the first few weeks. Later they will be in the house like famliemembers. They should be socialized the best of our ability, and get used to children, adults and things happening in the house.

We want all our puppy buyers to think through how they will receive and have time for the puppy and grown up dog.

Dogs don`t enjoy beeing alone several hours a day. They are very closely linked to its owner. If you have a busy life where you are far away and the dog is left much alone, both day and night, so this is not the breeds for you. The dog must also gradually get trained to be alone.

I advise you to take the puppy in puppy classes and socialize your dog with people and other dogs. Iron discipline and physical punishment is rarely good learning. Use a firm but loving upbringing. Positive reinforcement is the way to go: Praise what is good and ignore what is bad. Feel free to use the "clicker training" to learn new tricks. This dog will do the best to make you happy. Remember that the puppy has feelings like us, they can be both sad, upset and frightened.

They will for many years to require daily exercise and mental stimulation that learning of tricks, new experiences, reporting, let them use their nose to sniff up stuff.

Puppies must be picked up at us, we do not ship puppies.

I think it is important to keep in contact with the puppy and the puppy buyers, and will be available for questions and help as best I can. I am grateful for Christmas cards, photos and feedback from our puppy buyers. Our puppies come with life-long "Support". 

The puppies will get with a perm or a small book with advice, ideas and tips, and a puppy blanket with familiar smells. They will be registered, vet chekced, with microchip and vaccine.